چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰
موضوع مطالب مندرجه  انتشار
 کمون شماره ۵   اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده حسن حسام - شیوه‌های تفکر - فقر - حزب  26.08.1400
 کمون شماره ۴    خاورمیانه و گام بعدی - اعدام و مبارزه طبقاتی - سحر محمدی: ۳۷ سال صدای من در انتظار پاسخ مادرم - نکاتی در باره شعار« نان، کار، آزادی، اداره شورائی»  03.08.1400
 کمون شماره ۳    سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد - نکاتی درباره طبقه کارگر ایران - نکاتی درباره حزب کمونیست - اینجا جائی‌ست...  طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا  10.07.1400
 کمون شماره ۲    ویژه افغانستان  11.06.1400
 کمون شماره ۱    درباره ما - افغانستان قربانی سیاست‌های امپریالیستی - اوضاع پر تنش بین‌المللی و ایران و وظائف ما - طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا  01.02.1400
     

 

سرود انترناسیونال

1mai
 حزب کمونیست راستین ایران را در پیوند با طبقه کارگر ایجاد کنیم

سرود بلاچاو

در صورت توافق با خط مشی نظم کمونیستی

در انتشار آن بکوشید

Go to top

خود را سازمان دهیم!