چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰

سرود انترناسیونال

1mai
 حزب کمونیست راستین ایران را در پیوند با طبقه کارگر ایجاد کنیم

سرود بلاچاو

Go to top

خود را سازمان دهیم!