نامه‌ای از دور
دوستان عزیز سلام. خسته نباشید!    خیلی حرف دارم براتان بزنم اما شاید خسته شوید، فقط یک مسأله خیلی مرا به خود مشغول کرده واقعاً نمی‌دانم با آن چه کنم. هر چه به خودم فشار می‌آورم از آن سر درنمی‌اورم. یعنی منطق آن را نمی‌فهمم. مدتی است که من در مبایل خودم واتس آپ را پیاده کرده‌ام. خیلی هم کند کار می‌کند. >مطالعه بیشتر
درباره ما   کمون ۱ 01.02.1400
افغانستان قربانی سیاست‌های امپریالیستی
اوضاع پر تنش بین‌المللی و ایران و وظائف ما
طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا
ویژه افغانستان   کمون ۲ 11.06.1400
سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد   کمون ۳ 10.07.1400
نکاتی درباره طبقه کارگر ایران
نکاتی درباره حزب کمونیست
اینجا جائیست نزدیک آخر دنیا - سپیده قلیان
طبقه کارگر و حزب پرولتاریا
خاور میانه و گام بعدی   کمون ۴ 03.08.1400
اعدام و مبارزه طبقاتی
سی هفت سال صدای من در انتظار مادرم - سحر محمدی
نکاتی درباره شعار «نان، کار، ازادی، اداره شورائی»
اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده حسن حسام   کمون ۵ 26.08.1400
شیوه تفکر
فقر
حزب - از اصول لنینیسم رفیق استالین
اعتراض اصفهان، موجی از امواج ضد سرمایه‌داری   کمون ۶  28.09.1400
شدت مبارزه و قطب بندی جامعه
نظر یک رفیق در مورد وضعیت جنبش کارگری بعد از ۵۷
درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران   کمون ۷ 29.10.1400
 سرمایه‌داری با ایجاد گرانی عصاره جان زحمتکشان را می‌مکد
 قتل عمد بکتاش آبتین و پوسیدگی رژیم سرمایه
 سوسیالیسم یا "آلترناتیو کارگری"؟ کدام؟
 جان جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس در خطر است
 شعر زیبائی فرستاده شده از ایران
در جهت وحدت جنبش کمونیستی ایران برای ایجاد حزب کمونیست بکوشیم   کمون ۸ 21.11.1400
اوکراین در چنگال تضادهای امپریالیستی
مبارزات معلمان و موضع جمهوری اسلامی نسبت به دانش
هسته‌های مخفی کارگری را سازماندهیم
کارگران سکوت نمیکنند
سروده‌ای از خانم صدیقه وسمقی
متن نامه نرگس محمدری از زندان قرچک ورامین
آمریکا و ناتو مسبب اصلی بحران اوکراین   کمون ۹ 17.12.1400
صحت تحلیل ما از روند «آلتذرناتیو کارگری»
برجام: برنامه اقدام مشترک
نکاتی در مورد بنیان‌های طبیعی زندگی بشر و نقش امپریالیست‌ها
شعری از بکتاش آبتین
برقرار باد همبستگی پرولتاریای روسیه، کشورهای ناتو و اوکراین علیه امپریالیسم و فاشیسم   کمون ۱۰ 27.01.1401
معضل کودکان کار و طمع سرمایه‌داری
مقام زن در تاریخ
نامه یک رفیق کارگر و نقد کوتاهی بر آن
شعر تیشه
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر   کمون ۱۱       22.2.1401
مبارزه طبقاتی درون جنبش کمونیستی و مبارزه جهت ایجاد وحدت بزرگ ضد سرمایه‌داری
ایجاد وسیع‌ترین جبهه از کارگران، زحمتکشان و ازادیخواهان مترقی علیه نظام و ساختار سرمایه‌داری و دولت آن
اوکراین: فعالیت پایدار علیه تهدید جنگ جهانی را شدت بخشیم
نامه یک رفیق کارگر
نامه‌ای از راه دور
شعر گل صبح - سعید سلطان‌پور