شماره‌های کمون  مطالب مندرج در کمون تاریخ انتشار کمون
 کمون شماره ۱۳  قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و بلژیک... - مسأله حجاب و رژیم ...- تکیه‌گاه قشر نازک بورژوازی حاکم در ایران - تحول در سازمان تولید بین‌المللی ... - کودکان کار و... - شعر یاران ناشناخته‌ام  24.04.1401
 کمون شماره ۱۲ از مبارزات مردم آبادان پشتیبانی کنیم - رابطه گرانی در سطح بین‌المللی و گرانی در ایران - تحول در ساختار تولید بین المللی سرمایه‌داری - نامه رسیده از یک کارگر بازنشسته از ایران و نقد آن - شعر هدیه از فروغ فرخزاد 22.03.1401
 کمون شماره ۱۱  گرامی باد اول ماه مه،...ر - مبارزه طبقاتی درون جنبش کمونیستی و... - ایجاد وسیع‌ترین جبهه از کارگران، زحمتکشان و ازادیخواهان مترقی... - اوکراین... - نامه یک رفیق کارگر - نامه‌ای از دور - شعر گل صبح 22.02.1401
کمون شماره ۱۰  برقرار باد همبستگی پرولتاریای روسیه، کشورهای ناتو و اوکراین علیه امپریالیسم و فاشیسم - معضل کودکان کار و طمع سرمایه‌داری - مقام زن در تاریخ - نامه یک رفیق کارگر و نقد کوتاهی بر آن - شعر تیشه 27.01.1401
 کمون شماره ۹ آمریکا و ناتو مسبب اصلی بحران اوکراین - صحت تحلیل ما از روند "آلترناتیو کارگری" - برجام: برنامه اقدام مشترک - نکاتی در مورد بنیان‌های طبیعی زندگی بشر و نقش امپریالیست‌ها - شعری از بکتاش آبتین 17.12.1400
 کمون شماره ۸  در جهت وحدت جنبش کمونیستی ایران برای... - اوکراین در چنگال... - مباره معلمان و موضع جمهوری اسلامی... - هسته‌های مخفی کارگری را سازمان دهیم - کارگران سکوت نمیکنند - شعر - متن نامه نرگس محمدی 21.11.1400
 کمون شماره ۷  درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران - سرمایه‌داری با ایجاد گرانی عصاره جان ...- قتل بکتاش آبتین و... - سوسیالیسم یا "آلترناتیو کارگری"؟ کدام؟ - جان جولیان اسانژ در خطر است - شعر 29.10.1400
 کمون شماره ۶  اعتراض اصفهان، موجی از امواج ضد سرمایه‌داری - شدت مبارزه و قطب بندی جامعه - نظر یک رفیق در مورد وضعیت جنبش کارگری بعد از ۵۷   28.09.1400
 کمون شماره ۵ اندیشه‌های ضد کمونیستی استتار شده حسن حسام - شیوه تفکر - فقر - حزب (از اصول لنینیسم نوشته استالین)  26.08.1400
کمون شماره ۴ خاور میانه و گام بعدی - اعدام و مبارزه طبقاتی - سی و هفت سال صدای من در انتظار مادرم (سحر محمدی) - نکاتی درباره شعار «نان، کار، ازادی، اداره شورائی»  03.08.1400
کمون شماره ۳  سوسیال امپریالیسم چین و مرتضی محیط مرتد - نکاتی درباره طبقه کارگر ایران - نکاتی درباره حزب کمونیست - اینجا جائی‌ست نزدیک اخر دنیا (سپیده قلیان) - طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر  10.07.1400
 کمون شماره ۲  ویژه‌ی افغانستان  11.06.1400
 کمون شماره ۱  درباره ما - افغانستان قربانی سیاست‌های امپریالیستی - اوضاع پر تنش بین‌المللی و ایران و وظائف ما - طبقه پرولتاریا و حزب پرولتاریا    01.02.1400

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا:  خرده بورژوا فقط به یک اصل پابند است: اصل سرکردگی خود. لذا در هر جمعی دو دو تا چهار تا می‌کند که چه موضعی بگیرد تا در آن جمع مورد توجه قرار گیرد، برایش کف بزنند و او را در رأس مجلس بنشانند. بر این مبنا خرده بورژوا در یک جمع مارکسیست دو آتشه است، در یک جمع سوسیال دمکرات است و در جمع دیگر لیبرال از آب در می‌آید. در همه این مجامع برایش هورا میکشند و کف می‌زنند. البته او قبای مارکسیستی را هیچگاه از تن در نمی‌آورد.