مسموم کردن دختران دانشجو و دانش آموز، جنایت دولتی‌ست.

> مطالعه بیشتر...

 به رفقای هسته اقلیت

رفقا، با خبر شدیم که رفیق صالح احمدیان، یکی از کادرهای سازمان شما با زندگی وداع کرده است. ما این ضایعه را به خانواده ، دوستان و آشنایان و به شما رفقای عزیز تسلیت میگوئیم.

رفیق صالح، کمونیستی بود سخت کوش، با ثبات، مهربان و بسیار مردمی که عمرش را در خدمت به آزادی طبقه کارگر و دیگر ستمدیگان تقدیم کرد. رفیق صالح از میان ما رفت ولی میلیون‌ها از رهروانش در راه‌اند. ما مطمئن هستیم که غم از دست دادن این رفیق، به نیروی کوشش و تلاش بیشتر در ما تبدیل خواهد شد که از آن هزاران صالح کمونیست پا به صحنه مبارزه خواهند گذاشت.

برایتان موفقیت  و سلامت آرزو داریم

نظم کمونیستی ایران

۲۵ اسفند ۱۴۰۱

16.03.2023

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا برای هر اقدامی منافع خود را محور قرار میدهد. اگر در جنبش انقلابی شرکت می‌کند، برای این است که از جنبش به صورت ابزاری برای رسیدن به مقام و پول استفاده کند. خرده بورژوا برای رسیدن به پول و مقام روی نعش مادرش هم پا می‌گذارد و از روی آن رد می‌شود.