برای انتشار مخفی تراکت‌های کوچک در خیابان

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز 

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

                         

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

 

پیش به سوی مبارزه قهر آمیز توده‌ای به رهبری طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

 

زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

 

برقرار باد دیکتاتوری پرولتاریا جهت سرکوب سرمایه‌داران جنایت کار امروز

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

نظم کمونیستی ایران

 

انقلاب ایران نه زنانه است و نه مردانه. انقلاب ایران انقلابی است طبقاتی و قهر آمیز که پرولتاریا آن را به سوی سوسیالیسم رهبری می‌کند.

 

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا برای هر اقدامی منافع خود را محور قرار میدهد. اگر در جنبش انقلابی شرکت می‌کند، برای این است که از جنبش به صورت ابزاری برای رسیدن به مقام و پول استفاده کند. خرده بورژوا برای رسیدن به پول و مقام روی نعش مادرش هم پا می‌گذارد و از روی آن رد می‌شود.