گروه هماهنگی برای تبادل تجربیات کارگران بین‌المللی بندر

روتردام / هامبورگ
آوریل ۲۰۲۴: درود به همه کارگران بندر در سراسر جهان
همکاران عزیز
همیشه اول ماه مه روز ویژه‌ایست. روز مبارزه طبقه کارگر در سراسر جهان است و کارگران بندر اغلب در مبارزه به خاطر محل کار، حقوق کارگران، زندگی آبرومند و یک آینده مطلوب در مقدم‌ترین خط جبهه ایستاده‌اند. و ما می‌آموزیم تا به عنوان بخشی از طبقه کارگر بین‌المللی بیاندیشیم، احساس کنیم و عمل نمائیم: در مبارزات اجتناب ناپذیر علیه صادرات سلاح از جمله برای اوکراین و جنگ غزه، تدارک غارتگرانه جنگ جهانی، رشد خطرناک به سمت فاشیسم و در فاجعه محیط زیست.
اول ماه مه برای ما کارگران بندر همیشه روزی‌ست تا به آینده نظر افکنیم. ما به آزادی می‌نگریم، به یک زندگی بدون استثمار و ستم سرمایه‌داری؛ یک زندگی بدون سرمایه‌داران بندر، صاحبان کشتی، کنسرن‌های لجیستیک، و ارگان‌های دولت و قدرتی که در خدمت آن‌ها عمل می‌کنند.
اغلب مواقع در جائی که هماهنگ کردن بندرها و بندرهای فراملی و همانگی آن‌ها ضروری‌ست، مبارزات ما منفرد است. ما به پشتیبانی گسست ناپذیر، اطلاعات سریع و تبادل تجربیات‌مان محتاجیم.
برای این امر خود را بین‌المللی سازمان ‌می‌هیم! بیائید با هر سیاست امپریالیستی،  انشعاب محلی یا ملی، راسیسم و سوسیال شووینیسم مقابله کنیم.
در اول ماه مه به خیابان‌ بیائید!

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.