بیانیه اسماعیل بخشی

این دیگر اعتراض و سرکوب نیست. این رسما جنگ است. جنگ

دختر بیست ساله را وسط خیابان به رگبار بستند. کار از فراخوان دادن گذشته است. هر کس ذره‌ای انسانیت و شرافت در خود احساس می‌کند باید انتخاب کند، کجا بایستد.

25.9.2022

 

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: خرده بورژوا برای هر اقدامی منافع خود را محور قرار میدهد. اگر در جنبش انقلابی شرکت می‌کند، برای این است که از جنبش به صورت ابزاری برای رسیدن به مقام و پول استفاده کند. خرده بورژوا برای رسیدن به پول و مقام روی نعش مادرش هم پا می‌گذارد و از روی آن رد می‌شود.