نامه‌ای از دور
دوستان عزیز سلام. خسته نباشید!    خیلی حرف دارم براتان بزنم اما شاید خسته شوید، فقط یک مسأله خیلی مرا به خود مشغول کرده واقعاً نمی‌دانم با آن چه کنم. هر چه به خودم فشار می‌آورم از آن سر درنمی‌اورم. یعنی منطق آن را نمی‌فهمم. مدتی است که من در مبایل خودم واتس آپ را پیاده کرده‌ام. خیلی هم کند کار می‌کند. >مطالعه بیشتر

نامه یک کارگر صنعتی

رفقای همدرد و مهربان وانقلابی‌ام! اول ماه مه روز جهانی کارگر را به تمامی رفقای کمون تبریک می‌گویم واگر نفسی را در جامعه ستم کشیده خون آلود از ستم سرمایه دم و باز دم می‌کنم حضور شما و رزم‌تان برای ایجاد جهانی عاری از جنگ و ستم طبقاتی است 
گرامی باد روز جهانی کارگر 
برخیز. برخیز ای داغ لعنت خورده ... برخیز 
جهان یکسر خونابه شد 
برخیز 
زنده سوسیالیسم
پیروز باشد 
رفیق ایران

ما هم اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر را به تو و همه کارگران تبریک میگوئیم و برایتان  در مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری دد منش و جنایت کار ایران موفقیت ارزو می‌کنیم.

*************

رفقای عزیز!

رژیم آخوندی اخیرا دست به ترفندی احمقانه زده است.

تضادهای طبقاتی در ایران بشدت حاد شده و بسرعت رو به افزابش است، بحدی که جنبش مطالبات و معشیتی کارگران فکری و یدی، امروزه به جنبش مبارزاتی – سیاسی ارتقاء یافته است. تضاد‌های درونی حاکمین نیز بغایت حاد شده و کار به آخوند کشی و حتی خود کشی در میان نیروهای سرکوبگرش کشیده است. با این اوصاف‌ِ اظهر منالشمس، اتاق فکر باند مأتلفه فاشیست از مدتی پیش اعمال سیاست احمقانه راسیستی‌یی را علیه هم طبقه‌ای‌های شریف و زحمتکش افغان آغاز شده است. در این اواخر بدلیل اوج گیری سریع مبارزات طبقاتی در جامعه سرمایه زده ایران 
حاکمین برای سر شکن کردن شکست‌هاشان تمامی اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارتجاعی خود را بر علیه کارگران افغان متمرکز کرده و به دستگیری، زندانی کردن و ضرب و ستم و اخراج آن‌ها  در سطحی وسیع مبادرت کرده است.

 درچنین شرایطی وظیفه‌ی انقلابی نیروهای پیشرو و مبارز علیه حاکمیت بورژوازی اسلامی حکم میکند پرچم مبارزه علیه این سیاست راسیتی فاشیست‌های وطنی را در عرصه پروپاگاند و اطلاع رسانی و عملی هرچه بیشتر بر افراشته نگهدارند.

 رفقا پیروزی قطعا از آن ماست .

رفیق ایران

کارگران جهان متحد شوید!

کارگران، حمتکشان و آزادیخواهان جهان متحد شوید!

در سمت پیوند با طبقه کارگر بکوشیم!

حزب کمونیست راستین ایران را به وجود آوریم!

تروتسکیست‌های خائن را از صفوف خود طرد کنیم!

دغل کاران را از صفوف خود برانیم