سرآغاز اول ماه مه

مبارزات مردم در اصفهان

در خدمت جنبش کارگری

ارتباط با ما
coiran21@gmail.com
در صورت توافق با این خط مشی، در انتشار آن بکوشید و با سازماندهی هسته‌های مخفی کارگری، به ما بپیوندید

موسیقی انقلاب

بلاچاو
سرود انترناسیونال
 
         .
           درباره ما           تماس با ما       
 

 

پرولتاریای جهان متحد شوید!

پرولتاریا، زحمتکشان و آزادیخواهان مترقی متحد شوید!

در پیوند با طبقه کارگر بکوشیم!

در سمت پیوند با طبقه کارگر حزب کمونیست ایران را سازمان دهیم!

دغلکاران رخنه کرده در جنبش کمونیستی را افشا و طرد کنیم.