درباره نقدی از رفقای کارگر

از حسن نظرتان نسبت به مقالات کمون سپاسگزاریم. انتقادتان را در طولانی بودن برخی مقالات کمون نیز درست و صائب می‌دانیم. ما در کوتاه نویسی کوشش داریم و سعی می‌کنیم حتی یک کلمه اضافی در مقالات نباشد ولی برخی اوقات خود موضوع مورد بحث و تحلیل، وسیع ، بغرنج و پیچیده است و برای درک درست موضوع، باید آن را شکافت، به اجزاء خود تجزیه کرد و روابط آن را به دست آورد. این امر به طولانی شدن مقاله می‌انجامد. در چنین مواردی نباید محتوا و کیفت مقاله را فدای کوتاهی آن کرد. ولی ما سعی خواهیم کرد مقالات خود را منسجم‌تر تهیه نمائیم.

با سپاس و تشکر.

نظم کمونیستی

27.1.1403

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.