سر تا پای رژیم جمهوری اسلامی غرقه در خون مردم ایران است

نظم کمونیستی، لشگر کشی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی علیه مردم مبارز و آزادیخواه کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر مناطقی که ملیت‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند را محکوم می‌کند. این رژیم و رهبرانش که غرقه در خون مبارزین هستند، نمایندگان طبقه‌ی زالو صفت و خونخوار سرمایه‌داری‌اند. لذا کشتار مردم بی دفاع در خیابان‌ها، شکنجه‌های هولناک در اشکال زنده به خاک سپردن، مضروب کردن، تجاوز و آزار جنسی به زنان و جوانان دستگیر شده در زندان و یا در صحنه خیابان‌ها، از ذات رذیل و خونخوار نظام سرمایه‌داری نشأت می‌گیرد.

در طول چند روز اخیر که از لشکر کشی رژیم به کردستان می‌گذرد، ده‌ها نفر جان خود را از دست داده‌اند، برای پانزده نو جوان در زندان‌های مختلف ایران حکم اعدام صادر کرده‌، صدها نفر دستگیر و صدهای دیگر زخمی شده‌اند. ولی کردستان مقاوم و خونین همچنان میرزمد، همانند بلوچستان خونین و همانند خوزستان خونین.

مبارزات دوش به دوش زحمتکشان کلیه ملل ساکن در ایران، آن بستر لازمی است که در آن حزب کمونیست راستین و سراسری ایران شکل خواهد گرفت، طبقه کارگر متشکل خواهد شد، مردم مبارز در سطوح مختلف و هماهنگ برای انقلاب قهرآمیز توده‌ای سازماندهی خواهند یافت و بساط این رژیم فاشیستی خوفناک را برخواهند چید.

سرنگون باد و دولت سرمایه‌داری ایران

پیروز باد سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.