درباره انشعاب در حزب کمونیست ایران

بار دیگر جنبش کمونیستی ایران در اثر اخلال ناسیونالیسم، انشعاب دیگری را در حزب کمونیست ایران تجربه کرد. ما عمیقاً مخالف هر گونه انشعابی هستیم که جنبش کمونیستی ایران را تضعیف کند. حال که این انشعاب تحقق یافته است، انتظار ما این است که دو جناح معضلات فی مابین را نه به طریق آتش به اختیار و قلدری علیه یکدیگر، بلکه با روحیه‌ی و شیوه‌ی متمدنانه‌ی پرولتری حل نمایند.

شیوه تفکر یک خرده بورژوا: غیبت کردن یکی از خصوصیات برجسته یک خرده بورژواست. او قادر است بنشینند و ده‌ها ساعت پشت سر یک نفر بد گوئی کنند ولی اگر کسی پشت سر او کمبودش را بیان کرد، تا ابد در ذهن‌اش از او انتقام می‌گیرد.