مرحله انقلاب ایران سوسیالیستی‌ است نه “دمکراتیک“
 
ایران یک کشور سرمایه‌داری است. نظام آن بر مبنای تولید صنعتی بنا گردیده و ثروت اجتماعی عبارت است از انباشت ارزش اضافه  > مطالعه بیشتر...

  شیوه تفکر یک خرده بورژوا: بعضی خرده بورژواها عاشق سخنوری و میکرفون هستند. خود را مارکسیست دو آتشه نشان می‌دهند، به همه جنبش کمونیستی از سر تا پا ایراد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند ولی از هر تشکلی گریزانند و محدودیت‌های تشکیلاتی را مثل حلقه طناب دار بر گردن خود می‌بینند. با هر گام جنبش انقلابی به اوج، روحیه این خرده بورژواها افت می‌کند.